Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Wykładowcy II edycji


Poniżej przedstawione są profile wykładowców, którzy prowadzą zajęcia na studiach. 
Obecna lista wykładowców jest nadal uzupełniana i aktualizowana.

LILIANA ANAM
Doradca ds. CSR i menedżer CSRinfo. Pracuje z firmami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Doradza w zakresie CSR. Wspólnie z partnerami społecznymi i biznesowymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada i pisze artykuły. Zarządza CSRinfo, w tym portalem informacyjnym na temat CSR i zrównoważonego rozwoju www.CSRinfo.org, przeprowadza szkolenia i doradza. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology. Ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000, a od 2009 roku certyfikowany konsultant UNIDO w zakresie CSR dla firm z sektora MŚP. Uczestniczy w pracach grup roboczych powołanego przez premiera Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w debacie na temat CSR w Polsce. Jest pasjonatką tematu.

JACEK DYMOWSKI
Niezależny konsultant biznesowy specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, zwłaszcza w wymiarze odpowiedzialnego zarządzania i strategii zrównoważonego rozwoju. Prowadzi własną firmę doradczą Abadon Consulting (www.abadon.pl). Wcześniej był menedżerem Instytutu CSR w firmie Values Grupa Firm Doradczych, Szefem Programu CSR Grupy Telekomunikacja Polska i konsultantem w firmie Arthur Andersen. Jest autorem pierwszego w Polsce raportu społecznego przygotowanego w oparciu o standard Global Reporting Initiative (GRI). Pracując na rzecz Kulczyk Investments współtworzył RESPECT Index – pierwszy w Polsce i regionie indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie. Jest również ekspertem w zakresie CSR przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w ramach UN Global Compact Local Network in Poland. Uczestniczy w pracach nad polskim odpowiednikiem normy ISO 26000 odnoszącej się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukończył Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej a także z wyróżnieniem Executive MBA na Oxford Brookes University.

ANNA DARIA NOWICKA
Socjolog, od 2001 r. zawodowo zajmuje się Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu, komunikacją korporacyjną, Public Relations, marketingiem. Realizuje także projekty doradcze związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (badania kultury organizacyjnej, audyty personalne, rekrutacje, tworzenie profili kompetencyjnych, employer branding). Pracowała zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach doradczych. W projekcie Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia realizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie odpowiadała za PR i promocję. Wykładała również na tej uczelni 4 przedmioty z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Od 2000 r. prowadzi szkolenia. Publikuje artykuły o Human Resources i CSR. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z Gospodarki Społecznej, Kurs London School of Public Relations oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Obecnie jest konsultantem w agencji rekrutacyjno – doradczej Hominem Quero. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Strefa Inspiracji” zajmującego się prowadzeniem szkoleń oraz pomocą w rozwoju osobistym i zawodowym.

PRZEMYSŁAW OCZYP
Menedżer Projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiada za główne projekty realizowane przez FOB, przez dwa lata koordynował program edukacyjny kierowany do studentów Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, od kilku lat angażuje się w poprawę jakości kształcenia na polskich uczelniach. Był m.in. ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestniczył w pracach Forum Pracodawców powołanego dla weryfikacji i konsultacji wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji, uczestniczy w pracach grup roboczych ds. CSR w Ministerstwie Gospodarki. Interesuje się obszarem CSR a środowisko, tematyką green eventów oraz nowymi proekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi usprawniającymi procesy biznesowe.

MARCIN RATAJCZAK
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się problematyką dotyczącą przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu, psychologii pracy, zarządzania strategicznego oraz innowacji produktowych. W działalności dydaktycznej wykorzystuje doświadczenia, które nabył podczas odbytych staży z programu Atlantis w Norwegii (Bergen i Oslo). Autor licznych publikacji z zakresu przedsiębiorczości (głównie sytuacji ekonomicznej sektora MSP), etyki biznesu oraz społecznej odpowiedzialności podmiotów gospodarczych. Od kwietnia 2010 roku realizuje grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący społecznej odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

ROBERT SROKA
Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Wyższego Zawodowego Studium Etyki na tej samej uczelni. Studiował także zagadnienia związane z CSR podczas stypendium na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Jest słuchaczem seminarium doktoranckiego z etyki na UKSW oraz ekspertem ds. CSR w organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Z ramienia Pracodawców RP przewodniczy pracom grupy roboczej ds. odpowiedzialnych inwestycji przy Ministrze Gospodarki. Jest także członkiem grupy merytorycznej realizującej pierwsze w Polsce badania odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Pracował na stanowisku Kierownika CSR w Grupie Żywiec, gdzie odpowiadał za zbudowanie i realizację całościowej strategii odpowiedzialności społecznej. Jego dużym sukcesem było wprowadzenie Grupy Żywiec do Respect Index, jako jedynej spółki z branży FMCG. We współpracy z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca był odpowiedzialny za realizację programu społecznego dla PKN Orlen (Orlen. Bezpieczne Drogi). Brał udział w projektach międzynarodowych Lisbon-3 oraz TenD by Night. Zagadnienia społeczne pogłębia w Parlamencie Europejskim w Brukseli współpracując z przewodniczącym Komisji Petycji. Jest wykładowcą etyki biznesu i CSR.


EWA STAWICKA
Adiunkt, pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zatrudniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Specjalizuje się w praktycznych aspektach społecznej odpowiedzialności w biznesie, zarządzaniu kapitałem ludzkim poprzez wartości oraz psychologii pracy. Jest autorką wielu publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności, etyki w biznesie i etyki w zarządzaniu. Trener z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu etyki w biznesie.

BARBARA SZCZĘSNA
Konsultantka CSR w Goodbrand & Company Polska, redaktor magazynu CR Navigator. Zajmuje się także analizą programów zaangażowania społecznego w Polsce i na świecie oraz koordynacją projektów badawczych i współpracą międzysektorową w ramach promocji odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

JAN WOŁOSZYN
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wieloletni wykładowca akademicki. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Zajmuje się problematyką dotyczącą psychologii pracy, komunikowania społecznego, systemu zarządzania wiedzą oraz kompetencji społecznych. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych.

EWA ZAMOŚCIŃSKA
Konsultant CSR w firmie CSRinfo. Prowadzi projekty doradcze z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach, współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, prowadzi liczne prelekcje, szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i studentów uczelni wyższych.  Bierze udział w pracach powołanego przez premiera Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku biologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Na UJ studiowała również socjologię. Absolwentka międzynarodowego kursu „Challenges of Sustainable Development” organizowanego przez Uniwersytet Floryda, AGH i Fundację Sendzimira. Laureatka konkursu „Grasz o staż”. Ma doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji i PR. Od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju współpracując z organizacjami pozarządowymi, promując temat poprzez artykuły publikowane w mediach oraz redakcję publikacji tematycznych mówiących o tej idei i jej praktycznym zastosowaniu. Ma wieloletnie doświadczenie pracy i wolontariatu w NGO poruszających się w obszarze działań prospołecznych. Wykorzystuje je współpracując z firmami w zakresie budowy i wdrażania strategii oraz programów zaangażowania społecznego.  Wykształcenie przyrodnicze, wiedzę humanistyczna i zacięcie do angażowania się w projekty społeczne łączy pracując na rzecz promocji i wdrażania zasad CSR w Polsce.